TIKKURILAN TEATTERI- JA SIRKUSKOULU

Play Video

Annamme laadukasta taiteen perusopetusta teatteri- ja sirkustaiteessa

Tikkurilan Teatteri- ja Sirkuskoulu antaa taiteen perusopetuslain mukaisen laajan oppimäärän opetussuunnitelmia noudattavaa taiteen perusopetusta teatteri- ja sirkustaiteessa. Teatteritaiteen perusopetus aloitettiin vuonna 1994, ja sirkustaiteen perusopetusta on annettu vuodesta 1998.

Meillä lapset ja nuoret saavat harrastuksestaan taide-elämysten, ilon ja yhteisöllisyyden lisäksi arvokkaita elämäntaitoja. Näyttämötaiteiden harrastaminen kehittää luovuutta, pitkäjänteisyyttä, tavoite- ja aloitekykyä sekä tunne- ja vuorovaikutustaitoja. Lisäksi tarjoamme mahdollisuuden elinikäiseen harrastukseen: suoritettuaan syventävät opinnot oppilaan on mahdollista jatkaa harrastusta Tikkurilan Teatterin jäsenenä. Monet nykyisistä jäsenistämme ovatkin Tikkurilan Teatteri- ja Sirkuskoulun kasvatteja.

Tikkurilan Teatteri- ja Sirkuskoulussa pidetään huolta siitä, että kaikki voivat harrastaa turvallisessa ja tasa-arvoisessa ympäristössä omana itsenään. 

SYVENTÄVÄT TEATTERITAITEEN OPINNOT TIKKURILAN TEATTERI- JA SIRKUSKOULUSSA 2023-2024 (16-20-VUOTIAILLE):

IMPROVISAATIO 

Näyttelijäntyön tärkeimpiä osa-alueita on kuuntelu ja reagointi, joihin teatteri-improvisaatio pohjautuu. Kurssilla opetellaan elämään hetkessä lavalla ja luottamaan sekä omiin että toisten ideoihin. Lukuvuoden aikana opetellaan valmistamaan koko illan improvisoituja näytelmiä, joissa esitys valmistuu yleisön ehdotusten pohjalta. Lukuvuoden aikana opiskellaan mm. komediaa, tarinoiden rakentamista, mimiikkaa, tilan luontia, rohkeaa heittäytymistä, hahmojen rakentamista, statuksia näyttelijäntyössä, ryhmätyötä ja tutustutaan eri teatteritaiteen tyylilajeihin.

Lukuvuoden aluksi harjoitellaan teatteri-improvisaation perusteita ja opetellaan tekemään hauskoja lyhyitä improvisaatioita niin hyvin, että voimme tehdä yleisölle avoimen esityksen. Kun improvisaation perusteet ovat hallussa, niin siirrymme tutkimaan kokonaisten improvisoitujen näytelmien valmistamista yleisölle. Esityksen muodon suunnittelemme yhdessä, mutta esitykset syntyvät lopulta yleisön ehdotusten pohjalta heidän edessään. Lukuvuosi päättyy esityskauteen, jossa improvisoidaan kokonaisia näytelmiä, joista jokainen on täysin erilainen. Vaikka improvisoidut esitykset saattavat joskus olla vakaviakin ja saada yleisön liikuttumaan kyyneliin asti, tärkeintä kurssilla on, että tekeminen on koko ajan hauskaa.

Ajankohta: maanantaisin klo 18.45-21.00

Opetuspaikka: Unikko, Unikkotie 2 C 2. krs.

LIIKE-KEHO-TILA 

Tässä syventävässä opintokokonaisuudessa tutkimme teatterin tekemistä keholähtöisenä prosessina ja sukellamme liikkeen ja liikkumisen monipuoliseen maailmaan. Syvennymme erilaisten harjoitteiden kautta etsimään oman kehon ilmaisuvoiman mahdollisuuksia ja pyrimme löytämään tapoja luoda kohtauksia, kohtaamisia ja esityksiä liikkeen ja kehollisen ilmaisun kautta. Miten löytää miellyttäviä tapoja käyttää kehoa ja liikkua? Liikkeen lisäksi tässä opintokokonaisuudessa keskiössä on tila. Miten liikumme tilassa? Miten eri tilat vaikuttavat liikkeeseen? Miten luoda erilaisia tiloja liikkeellä?

Aloitamme syksyllä läsnäolon, vuorovaikutuksen ja kontaktin  parissa työskennellen ja ryhmän kanssa omaa yhteistä työskentelymuotoa ja luottamusta rakentaen. Luomme yhdessä tilaa, jossa jokaisella on turvallinen olo heittäytyä kokeilemaan erilaisia kehollisen ilmaisun tapoja ja tulla näkyväksi omana itsenään. Tulemme työskentelemään niin yksin, pareittain, pienissä ryhmissä kuin koko ryhmänä. Vuoden aikana luvassa on myös nykytanssia, joogaa, monipuolista kehonhuoltoa sekä muuta työskentelyä kehon ja liikkeen parissa, lempeällä otteella ja nauttien. Et siis tarvitse välttämättä minkäänlaista taustaa liikkumisen tai liikkeen kanssa työskentelyn parissa, ainoastaan uteliaan mielen ja kehon!

Keväällä valmistamme ryhmälähtöisen esityksen, jossa keskiössä ja lähtökohtana on vuoden aikana löytyvä ja kehittyvä liikemateriaali. Mahdollisuuksien mukaan esitys sijoittuu ei-perinteiseen teatteritilaan. Esityksen valmistamisen prosessissa on mahdollista keskittyä niihin osa-alueisiin, jotka itseä eniten kiinnostavat ja voimme yhdistää liikkeeseen myös tekstiä, kuvaa, ääntä ja valoa. Lähde liikkeelle, sinua odottaa lukuvuoden mittainen matka!

Aika: tiistaisin klo 18.45-21.00

Opetuspaikka: Unikko, Unikkotie 2 C 2.krs.

INTERAKTIIVINEN TEATTERI

Interaktiivinen teatteri on osallistavaa, yleisön kanssa eri tavoin vuorovaikutteista teatteria, jossa läsnäolo, yllätyksellisyys, spontaanisuus, improvisaatio ja heittäytyminen ovat hauskalla ja kehittävällä tavalla läsnä. Opintokokonaisuus alkaa improtaitojen syventämisellä erilaisin tekniikoin ja tähtää näyttelijän tilaan, jossa yleisö on aina enemmän mahdollisuus kuin uhka.

Interaktiivisen teatterin opintokokonaisuudessa tutustutaan teatteriin, joka syntyy ja elää yleisön kanssa joko pitkälti suunnitellusti, joiltakin osin harjoitellusti taikka kokonaan improvisoituna. Ryhmässä harjoitellaan tekniikoita ja suunnitellaan tapoja, joilla neljäs seinä rikotaan eri tavoin, jolloin näyttelijän ja katsojan vuorovaikutussuhteen kaksisuuntaisuus vahvistuu. Interaktiivinen teatteri voi olla esimerkiksi esitys, jossa yleisö roolitetaan osaksi esitystä tai jossa katsojat valitsevat, mitä tapahtuu seuraavaksi tai kuka näyttelee ketä. Esitys voi olla murhamysteeri, jonka ratkaisemisesta katsojat kilpailevat haastattelemalla esityksen roolihenkilöitä. Toisaalta interaktiivisuus voi olla esimerkiksi klovnin tai bouffon-hahmon suora kontakti ja kommunikaatio yleisön kanssa.

Opintokokonaisuudessa syvennytään, tehdään kokeiluja ja pidetään hauskaa muun muassa seuraavien teatterilajien parissa:

 • Improvisaatioteatteri: syvennetään improtaitoja eli tilannetajua, kuuntelua ja tarinan kuljetusta kanssanäyttelijöiden ja yleisön kanssa; tehdään niin nopeita kuin pidempiäkin muotoja ja tekniikoita
 • Forum-teatteri: yleisöä voimakkaasti osallistava improvisaatioteatterimuoto, jossa yleisön avulla yritetään ratkaista roolihenkilöiden välisiä ongelmia ja ratkaista eri tavoin sorrettujen hahmojen tilanteita
 • Klovneria: punaisen nenän kanssa hauskalla ja jännittävällä tavalla suoran yleisökontaktin harjoittelua; mokaamista, mokaamisen hyväksymistä ja mokien eri tavoin hyödyntämistä
 • Bouffon: klovnerian alalaji, jossa haetaan omaa sisäistä, yleisöä usein haastavaa tai suorastaan provosoivaa pikkupirua, ja koitetaan päästää hänet valloilleen
 • Näkymätön teatteri: teatterimuoto, jossa yleisö ei tiedä katsovansa teatteria. Viedään pieniä kohtaamisia tai tilanteita yleisille paikoille.
 • Immersiivinen/Kokemuksellinen teatteri: teatterimuoto, jossa yleisöä ei istuteta perinteiseen katsomoon, vaan he saavat liikkua esitystilassa ja esimerkiksi kommunikoida roolihenkilöiden kanssa.

Syksyn aikana toteutetaan pienempiä demoja, joista voidaan ryhmän päätöksellä tehdä myös yleisölle avoimia. Keväällä valmistetaan suurempi, eri tavoin yleisöä osallistava teatteriesitys, jossa korostuvat ryhmässä valitut tekniikat ja muodot.

Ajankohta: keskiviikkoisin klo 18.00-21.00

Opetuspaikka: Unikko, Unikkotie 2 C 2.krs.

DOKUMENTTITEATTERI

Dokumenttiteatteri yhdistää taiteen ja journalismin ainutlaatuisella tavalla. Dokumenttiteatteri on varsinkin maailmalla tunnettu teatterimuoto, jonka suosion syy piilee sen kerronan vilpittömyydessä ja autenttisuudessa. Maailma on täynnä mitä kiinnostavimpia todellisia tarinoita, joten miksi tehdä teatteria vain fiktiivistä tarinoista? Dokumenttiteatteri on keino sukeltaa yhteisön tarinoihin ja selittää yhteiskunnallisten ilmiöiden syy-ja seuraussuhteita. Sen voidaan katsoa olevan yhteiskunnallisen vaikuttamisen ja jopa kansalaisaktivismin muoto. Dokumenttiteatteri on kiinni ajassa ja sen ilmiöissä, se on tutkivaa, kokeilevaa ja muotonsa kautta yhteisöllistä. 

Dokumenttiteatterin kokonaisuudessa tutustutaan dokumentin tekemisen eri muotoihin, teoriaan ja etiikkaan. Materiaalia voidaan tuottaa hyvin moninaisesti. Sitä voidaan kerätä mm. haastattelujen, asiakirjojen, tilastojen, arkistomateriaalien, lehtileikkeiden, tutkimusten, videoiden ja valokuvien perusteella. Opinnoissa sivutaan myös hieman teatterihistoriaa ja erilaisia yhteiskunnallisen teatterin muotoja. Työskentely on tutkivaa ja monitaiteellista. Dokumenttiteatterin kerrontatavat ovat vahvasti kiinni ajassa, joten esitysmuotona voidaan käyttää ääntä, videoita sekä erilaisia projisointeja. Dokumenttiteatteri haastaa perinteisen draaman muotoa ja käsittää yleisösuhdetta uusiksi. Se avaa opiskelijalle erilaisia dramaturgisia ja taiteellisia työskentelytapoja sekä taiteen että journalismin etiikkaa. Opinnoissa opiskellaan sekä itsenäisesti että pienryhmissä, esiintyen, dramatisoiden ja ohjaten. 

Opintokokonaisuudessa käydään läpi mm. seuraavia teatterimuotoja hauskasti kokeillen ja tutkien: 

 • Eeppinen teatteri (kerronnallisen ja yhteiskunnallisen teatterin muoto, jonka pyrkimyksenä on pitää yleisö aktiivisena ja kriittisenä tarkastelijana koko esityksen ajan)
 • Yhteisöteatteri (yhteisöteatteri on yleisnimike erilaisille draamallisille työmuodoille, joiden kautta pyritään käsittelemään tietyn yhteisön tai ryhmän teemoja, kysymyksiä tai ongelmia. Yhteisöteatteri on prosessikeskeistä, kollektiivista, vuorovaikutteista ja yhteisöä osallistavaa.)
 • Omaelämäkerrallinen teatteri (teatterimuoto, jossa materiaalina käytetään oman elämän kokemuksia, tapahtumia, muistoja)
 • Sanasanainen dokumenttiteatteri (verbatim theatre) (dokumenttiteatterin muoto, jonka keskiössä on henkilö ja tämän tarina, sen esittämistapa sekä tutkimusvaiheessa käytetty haastattelutekniikka)
 • Journalistinen dokumenttiteatteri (dokumenttiteatterin muoto, joka tutkii ja analysoi yhteiskunnallisia asioita ja tapahtumia, kunnioittaen journalismin etiikkaa)
 • Taiteellinen dokumenttiteatteri (dokumenttiteatterin muoto, jonka keskiössä on tekijöiden oma näkökulma tai tulkinta aiheesta, dokumentaarisen materiaalin käyttö ja yhdisteleminen taiteellisen teoksen ehdoilla, tavoiteena tavoittaa ilmiöiden monia eri tasoja)

Vuoden aikana toteutetaan läpikäydyistä teatterimuodoista pienempiä demoja, jotka voivat olla joko ryhmän sisäisiä tai yleisölle avoimia. Kevätlukukaudella valmistetaan ryhmän kesken isompi dokumenttiteatteri -esitys, joka koostuu joko pienemmistä erillisistä dokumenteista tai yhdestä kokonaisesta tutkimuskohteesta/aiheesta. 

Ajankohta: torstaisin klo 18.30-21.00

Opetuspaikka: Unikko, Unikkotie 2 C 2.krs.

Lisätiedot syventävistä teatteritaiteen opinnoista ja kyselyt vapaista oppilaspaikoista:
rehtori Carita Välitalo
carita.valitalo@tikkurilanteatteri.fi

OPETUSSUUNNITELMAT JA OPINTOJEN RAKENNE

Teatteri- ja sirkustaiteen opetuksessa noudatettavat opetussuunnitelmat on laadittu opetushallituksen antamien teatteri- ja sirkustaiteen taiteen perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteita noudattaen. Laajan oppimäärän suorittanut oppilas on itsenäinen ja vastuullinen taiteentekijä, joka osaa toteuttaa itseään teatteri- tai sirkustaiteen keinoin yksin tai ryhmässä.

 

Taiteen perusopetuksen voi molemmilla linjoilla aloittaa 7-18 vuoden iässä. Opetus jakautuu perusopintoihin (800 oppituntia) ja syventäviin opintoihin (500 oppituntia). Perusopintojen tarkoituksena on harjoitella taiteenalalle keskeisiä taitoja tavoitteellisesti ja pitkäjänteisesti. Syventävissä opinoissa laajennetaan opittuja taitoja ja saadaan valmiuksia itsenäiseen taiteelliseen ajatteluun ja työskentelyyn. Sekä perus- että syventävien opintojen päätteeksi tehdään päättötyöt.

Tutustu tarkemmin opetuksen sisältöihin ja tavoitteisiin opetussuunnitelmista:

ESITYSTOIMINTA

Esitystoiminta on merkittävä osa teatteri- ja sirkustaiteen taiteen perusopetusta. Yleisölle esiintymistä harjoitellaan aluksi pienimuotoisemmissa, vanhemmille esitettävissä esityksissä ja myöhemmin julkisissa esityksissä. Esitystoiminnan tarkoitus on kehittää esiintyjäntyötä vuorovaikutuksessa yleisön kanssa.

 

Opetuksen lisäksi ja sen osana Tikkurilan Teatteri- ja Sirkuskoulun oppilailla on mahdollisuus saada esiintymiskokemusta osallistumalla Tikkurilan Teatterin produktioihin. Niihin hakeutumisesta tiedotetaan oppilaita erikseen.

Todistukset

Perusopintojen ja syventävien opintojen päätteeksi oppilas saa päättötodistuksen. Tarvittaessa voidaan antaa myös osallistumistodistus suoritetuista opinnoista. Todistuspyynnöt osoitetaan rehtorille: carita.valitalo [at] tikkurilanteatteri.fi