TIKKURILAN TEATTERI- JA SIRKUSKOULU

Play Video

Annamme laadukasta taiteen perusopetusta teatteri- ja sirkustaiteessa

Tikkurilan Teatteri- ja Sirkuskoulu antaa taiteen perusopetuslain mukaisen laajan oppimäärän opetussuunnitelmia noudattavaa taiteen perusopetusta teatteri- ja sirkustaiteessa. Teatteritaiteen perusopetus aloitettiin vuonna 1994, ja sirkustaiteen perusopetusta on annettu vuodesta 1998.

Meillä lapset ja nuoret saavat harrastuksestaan taide-elämysten, ilon ja yhteisöllisyyden lisäksi arvokkaita elämäntaitoja. Näyttämötaiteiden harrastaminen kehittää luovuutta, pitkäjänteisyyttä, tavoite- ja aloitekykyä sekä tunne- ja vuorovaikutustaitoja. Lisäksi tarjoamme mahdollisuuden elinikäiseen harrastukseen: suoritettuaan syventävät opinnot oppilaan on mahdollista jatkaa harrastusta Tikkurilan Teatterin jäsenenä. Monet nykyisistä jäsenistämme ovatkin Tikkurilan Teatteri- ja Sirkuskoulun kasvatteja.

Tikkurilan Teatteri- ja Sirkuskoulussa pidetään huolta siitä, että kaikki voivat harrastaa turvallisessa ja tasa-arvoisessa ympäristössä omana itsenään.

OPETUSSUUNNITELMAT JA OPINTOJEN RAKENNE

Teatteri- ja sirkustaiteen opetuksessa noudatettavat opetussuunnitelmat on laadittu opetushallituksen antamien teatteri- ja sirkustaiteen taiteen perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteita noudattaen. Laajan oppimäärän suorittanut oppilas on itsenäinen ja vastuullinen taiteentekijä, joka osaa toteuttaa itseään teatteri- tai sirkustaiteen keinoin yksin tai ryhmässä.

 

Taiteen perusopetuksen voi molemmilla linjoilla aloittaa 7-18 vuoden iässä. Opetus jakautuu perusopintoihin (800 oppituntia) ja syventäviin opintoihin (500 oppituntia). Perusopintojen tarkoituksena on harjoitella taiteenalalle keskeisiä taitoja tavoitteellisesti ja pitkäjänteisesti. Syventävissä opinoissa laajennetaan opittuja taitoja ja saadaan valmiuksia itsenäiseen taiteelliseen ajatteluun ja työskentelyyn. Sekä perus- että syventävien opintojen päätteeksi tehdään päättötyöt.

Tutustu tarkemmin opetuksen sisältöihin ja tavoitteisiin opetussuunnitelmista:

ESITYSTOIMINTA

Esitystoiminta on merkittävä osa teatteri- ja sirkustaiteen taiteen perusopetusta. Yleisölle esiintymistä harjoitellaan aluksi pienimuotoisemmissa, vanhemmille esitettävissä esityksissä ja myöhemmin julkisissa esityksissä. Esitystoiminnan tarkoitus on kehittää esiintyjäntyötä vuorovaikutuksessa yleisön kanssa.

 

Opetuksen lisäksi ja sen osana Tikkurilan Teatteri- ja Sirkuskoulun oppilailla on mahdollisuus saada esiintymiskokemusta osallistumalla Tikkurilan Teatterin produktioihin. Niihin hakeutumisesta tiedotetaan oppilaita erikseen.

Todistukset

Perusopintojen ja syventävien opintojen päätteeksi oppilas saa päättötodistuksen. Tarvittaessa voidaan antaa myös osallistumistodistus suoritetuista opinnoista. Todistuspyynnöt osoitetaan rehtorille: carita.valitalo [at] tikkurilanteatteri.fi